Planarbeid

Angvik Prosjektering utarbeider komplette reguleringsplaner og bistår kunden fra ide til ferdig vedtatt plan.

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan for et avgrenset område som fastsetter hvordan et område kan brukes og hva som kan bygges der. En reguleringsplan består av blant annet plankart med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse. En planprosess starter med utarbeidelse av et planinitiativ og en anmodning om oppstartsmøte som sendes kommunen. Etter oppstartsmøte med kommunen meldes planoppstart med oppstartsmelding til berørte parter. Planforslag utarbeides med bakgrunn i forslagstiller sine ønsker og innkomne merknader. Planen sendes kommunen for behandling. Kommunen behandler saken og sender saken på høring til berørte parter før den til slutt blir sluttbehandlet i kommunestyret.

Planoppstart

Planer under utarbeidelse

Vedtatte planer