Detaljregulering ALTI- Rauma, Rauma kommune

Utvidelse planområde; detaljregulering for Molde og Hustadvika rideklubb, Hustadvika kommune

Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i Rauma kommune i samsvar med plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8: Detaljregulering for ALTI Rauma.

Formålet med planarbeidet er å regulere gnr./bnr. 27/413, 27/455 og del av 27/319, 27/574 og 27/428 i Rauma kommune til kjøpesenter, hotell/overnatting med tilhørende parkering, adkomst og grøntområde. Det planlegges en økning av BYA på ca. 700m² samt at kjøpesenteret kan bygges over 3 etasjer. Planområdet er ca. 15 daa.

Arealene innenfor planområdet benyttes i dag til kjøpesenter, hotell/overnatting, adkomst, parkering, gang-/sykkelveg, sti/turveg og grøntareal.

I kommuneplanens arealdel 2010-2020, PLANID 153900109, er arealet avsatt til kjøpesenter og grønnstruktur.

Planområdet er i gjeldende reguleringsplan for området, PLANID 630006781, Tomtedelingsplan Øran Øst, regulert til industri.

Plankonsulent og Rauma kommune vurderer at planene ikke utløser krav om utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning.

Planforslaget utarbeides som detaljregulering i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-3.

Forslagstiller er Raumasenteret AS, kontaktperson Tonje Hovde, tlf. 97009313, epost; [email protected]

Plankonsulent er Angvik Prosjektering AS, kontaktperson Håvard Tjelle- Sørvik, tlf. 48082355, epost; [email protected]

Oppstartsmeldingen med tilhørende dokument kan også sees på www.angvik-prosjektering.no og på www.rauma.kommune.no.

Merknader og innspill sendes til:

Angvik Prosjektering AS, Fabrikkvegen 20, 6636 Angvik. Eller på epost; [email protected].

Kopi sendes til Rauma kommune, Rauma rådhus, Vollan 8A, 6300 Åndalsnes. Eller på epost: [email protected]

Merknadsfrist 1.3.2024

Mottatte merknader til varsel om oppstart vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges frem til behandling. Ved offentlig ettersyn vil det igjen være mulig å sende inn merknader i saken.

Del gjerne