Nordic Halibut AS- Torjulvågen- Tingvoll kommune

Utarbeidelse av komplett reguleringsplan for Nordic Halibut AS

Planforslaget legger til rette for landbasert kveiteoppdrett på et areal som delvis har vært
benyttet til næringsvirksomhet tidligere. Det er lagt opp til noe utfylling i sjø (ca 2,5daa) samt
å omdisponere noe fulldyrka mark (ca 2,5daa). Anlegget vil bestå av avdelinger for stamfisk,
yngel og settefisk og det vil bli benyttet sjøvann til produksjonen. Årlig produksjon vil ligge på
ca 100 tonn stamfisk og ca 200 tonn yngel/settefisk. Ferdig fisk vil bli pumpet ut til båt via
sjøledning.

Forslagstiller Nordic Halibut AS

Del gjerne