Gujordsvegen boligfelt

Planarbeid Gujordsvegen boligfelt
Detaljregulering for Gujordsvegen boligfelt.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse, eneboliger og areal til lekeplass. Planområdet er ca 11 daa.

Planområdet er i kommunedelplan for Hjelset 2016-2026 regulert til boligbebyggelse. Molde kommune krever ikke utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning.

Planforslaget utarbeides som detaljregulering i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-3. Forslagstiller er Hg Utvikling AS, kontaktperson Harry Gautvik, epost; [email protected]

Plankonsulent er Angvik Prosjektering AS, kontaktperson Espen Kjærnli, tlf 95151559, epost; [email protected]

Du finner også oppstartsmeldingen på www.molde.kommune.no

Merknader og innspill sendes til:

Angvik Prosjektering AS, Fabrikkvegen 20, 6636 Angvik, eller på epost; [email protected]

Merknadsfrist 23.06.2021

Mottatte merknader til varsel om oppstart vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges frem til behandling. Ved offentlig ettersyn vil det igjen være mulig å sende inn merknader i saken.

Dokumenter
Del gjerne