Utvidelse av rideanlegg – Hustadvika kommune

Utvidelse rideanlegg
Detaljregulering rideanlegg i Hustadvika kommune.

Formålet med planarbeidet er å regulere gnr/bnr/fnr 52/7/1, 52/3/1 og del av gnr/bnr 52/3, 52/7 og 53/19 i Hustadvika kommune til idrettsformål/rideanlegg med tilhørende infrastruktur.

Planområdet er ca 55 daa.

Ca 9 da av planområdets sørvestre del er registrert som fulldyrket, mens resterende areal er registrert som skogareal, bebygd areal og åpen fastmark. Planområdet er i kommuneplanens arealdel for Hustadvika kommune 2015-2025 regulert til LNFR (Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift). Hustadvika kommune krever ikke utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning.

Planforslaget utarbeides som detaljregulering i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-3.

Forslagstiller er Molde og Hustadvika rideklubb, Kontaktperson Oskar Solenes, epost; [email protected]

Plankonsulent er Angvik Prosjektering AS, kontaktperson Espen Kjærnli, tlf 95151559, epost; [email protected].

Oppstartsmeldingen kan også sees på www.angvik-prosjektering.no og på www.hustadvika.kommune.no.

Merknader og innspill sendes til:

Angvik Prosjektering AS, Fabrikkvegen 20, 6636 Angvik, eller på epost; [email protected].

Merknadsfrist 26.11.2021

Mottatte merknader til varsel om oppstart vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges frem til behandling. Ved offentlig ettersyn vil det igjen være mulig å sende inn merknader i saken.

Dokumenter
Del gjerne