Boligfelt Berg – Hjelset

Oppstartsvarsel Berg Hjelset
Detaljregulering for Berg, Hjelset, planid 202117.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Det planlegges eneboliger, tomannsboliger og rekkehus med tilhørende infrastruktur og lekeplass. Det planlegges ca 20-30 nye boenheter

Planområdet omfatter gnr 56 bnr 83 m. flere og er ca 25 daa.

Ca 1,5 da av planområdets sørøstre del er registrert som fulldyrket, mens resterende areal er registrert som skogareal. Denne skogen er i dag hogd. Planområdet er i kommunedelplan for Hjelset 2016-2026 regulert til boligbebyggelse. Molde kommune krever ikke utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning.

Planforslaget utarbeides som detaljregulering i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-3. 

Forslagstiller er Tore Berg, epost; [email protected]

Plankonsulent er Angvik Prosjektering AS, kontaktperson Espen Kjærnli, tlf 95151559, epost; [email protected]

Oppstartsmeldingen kan også sees på www.angvik-prosjektering.no og på www.molde.kommune.no

Merknader og innspill sendes til:

Angvik Prosjektering AS, Fabrikkvegen 20, 6636 Angvik, eller på epost; [email protected]

Merknadsfrist 10.11.2021

Mottatte merknader til varsel om oppstart vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges frem til behandling. Ved offentlig ettersyn vil det igjen være mulig å sende inn merknader i saken.

Dokumenter
Del gjerne