Boligfelt Berg – Hjelset- Molde kommune

Detaljregulering for Berg, Hjelset, planid 202117.

Planforslaget for Berg, Hjelset, legger til rette for konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse
innenfor et areal som i kommunedelplan for Hjelset 2016-2026 er avsatt til boligformål. Planområdet
ligger solfylt til i en sør- østvendt helling og det er kort veg til SNR Hjelset. Planområdet ligger 15
minutter fra Molde sentrum og etter at arbeidet med ny E39 er ferdigstilt vil det bli gode gang- og
sykkelveg forbindelser til SNR Hjelset samt til kollektivknutepunkt langs E39.

Tilsammen planlegges ca 20-30 nye boenheter

Forslagstiller Tore Berg.

Del gjerne