Nye leiligheter – Surnadal

Moavegen – Surnadal kommune
Detaljregulering for Moavegen 21.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fortetting, leiligheter. Det planlegges leilighetsbygg med parkeringsanlegg i kjeller. Planområdet er ca 2,5 daa.

På eiendommen gnr/bnr 35/52 står det i dag en garasje og en eldre tomannsbolig i 2 etasjer pluss kjeller og loft. Planområdet er i gjeldende reguleringsplan for området, (planid 19890002-012 og 20080002-028) regulert til boliger, kjøreveg og friområde. Planområdet er avsatt til sentrumsformål i kommuneplanens arealdel. Surnadal kommune krever ikke utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning.

Planforslaget utarbeides som detaljregulering i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-3.

Planoppstart ble godkjent i kommunestyret sitt møte 16.09.2021, sak 50/21.

Det inviteres til informasjonsmøte om prosjektet onsdag 10. november kl 18:00 Sted: Kløverstua, Landbrukshuset- Svartvassvegen 2, 6650 Surnadal

Forslagstiller er Setra Surna AS, kontaktperson Ola Inge Sæther, tlf: 47758880, epost: [email protected]

Plankonsulent er Angvik Prosjektering AS, kontaktperson Espen Kjærnli, tlf 95151559, epost: [email protected]. Oppstartsmeldingen kan sees på www.angvik-prosjektering.no og på www.surnadal.kommune.no.

Merknader og innspill sendes til:
Angvik Prosjektering AS, Fabrikkvegen 20, 6636 Angvik, eller på epost; [email protected].

Merknadsfrist 19.11.2021

Mottatte merknader til varsel om oppstart vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges frem til behandling. Ved offentlig ettersyn vil det igjen være mulig å sende inn merknader i saken.

Dokumenter
Del gjerne