Nordic Halibut AS, Torjulvågen – Tingvoll kommune

Detaljregulering Nordic Halibut AS, Torjulvågen i Tingvoll kommune.

Formålet med planarbeidet er å regulere helt eller delvis gnr/bnr/fnr 38/3/1, 38/3/0, 38/10/0, 38/42/0, 38/47/0, 38/53/0, 38/80/0 og noe sjøareal i Tingvoll kommune til næring, landbasert kveiteoppdrett, med tilhørende arealformål.

Planområdet er ca 25 daa.

Det er/har vært næringsaktivitet på deler av planområdet. Tingvollfisk med produksjon av rognkjeks på gnr/bnr 38/47. Transportbedriften Bergem Auto AS holdt tidligere til på gnr/bnr 38/53.

Arealet mellom disse eiendommene er registret som fulldyrket areal. Resterende areal er registrert som bebygd areal, samferdsel og sjøareal. Planområdet er i kommuneplanens arealdel for Tingvoll kommune 2014-2026 regulert til LNFR (Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift). Tingvoll kommune krever ikke utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning.

Planforslaget utarbeides som detaljregulering i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-3.

Forslagstiller er Nordic Halibut AS, Kontaktperson Edvard Henden, epost; [email protected]

Plankonsulent er Angvik Prosjektering AS, kontaktperson Espen Kjærnli, tlf 95151559, epost; [email protected].

Oppstartsmeldingen med tilhørende dokument kan også sees på www.angvik-prosjektering.no og på www.tingvoll.kommune.no.

Merknader og innspill sendes til:

Angvik Prosjektering AS, Fabrikkvegen 20, 6636 Angvik, eller på epost; [email protected].

Merknadsfrist 17.12.2021

Mottatte merknader til varsel om oppstart vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges frem til behandling. Ved offentlig ettersyn vil det igjen være mulig å sende inn merknader i saken.

Dokumenter
Del gjerne