Detaljregulering Gujordsvegen boligfelt

Detaljregulering Gujordsvegen boligfelt

Molde kommune


MELDING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i Molde kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljregulering for Gujordsvegen boligfelt.

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse, eneboliger og areal til lekeplass.

 

Planområdet er ca 11 daa.

 

Planområdet er i kommunedelplan for Hjelset 2016-2026 regulert til boligbebyggelse. Molde kommune krever ikke utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning.

Planforslaget utarbeides som detaljregulering i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-3.

 

Forslagstiller er Hg Utvikling AS, kontaktperson Harry Gautvik, epost; hgutvikling@outlook.com

Plankonsulent er Angvik Prosjektering AS, kontaktperson Espen Kjærnli, tlf 95151559, epost; espen@angvik-prosjektering.no.

Oppstartsmeldingen kan sees på www.angvik-prosjektering.no og på www.molde.kommune.no.

Merknader og innspill sendes til:

Angvik Prosjektering AS, Fabrikkvegen 20, 6636 Angvik, eller på epost; post@angvik-prosjektering.no.

 

Merknadsfrist 23.06.2021

 

Mottatte merknader til varsel om oppstart vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges frem til behandling. Ved offentlig ettersyn vil det igjen være mulig å sende inn merknader i saken.

Dokumenter du kan laste ned