Detaljregulering Moavegen 21

Detaljregulering Moavegen 21

Surnadal kommune

MELDING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

 

Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i Surnadal kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljregulering for Moavegen 21.

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fortetting, lavblokk. Det planlegges leilighetsbygg med maksimalt 12 nye boenheter.

 

Planområdet er ca 2,5 daa.

 

Planområdet er i gjeldende reguleringsplan for området, (planid 19890002-012 og 20080002-028) regulert til bustader, køyreveg og friområde. Planområdet er avsatt til sentrumsformål i kommuneplanens arealdel. Surnadal kommune krever ikke utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning.

Planforslaget utarbeides som detaljregulering i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-3.

 

Etter at planinitiativet ble utarbeidet og etter at oppstartsmøtet ble avholdt 27.08.2020 er det foretatt justering av prosjektet.

 

Forslagstiller er Setra Surna AS, kontaktperson Ola Inge Sæther, tlf: 47758880, epost; ola.inge.saether@norutbygg.no

 

Plankonsulent er Angvik Prosjektering AS, kontaktperson Espen Kjærnli, tlf 95151559, epost; espen@angvik-prosjektering.no.

 

Oppstartsmeldingen kan sees på www.angvik-prosjektering.no og på www.surnadal.kommune.no.

 

Merknader og innspill sendes til:

Angvik Prosjektering AS, Fabrikkvegen 20, 6636 Angvik, eller på epost; post@angvik-prosjektering.no.

 

NY merknadsfrist 28.05.2021

 

 

Mottatte merknader til varsel om oppstart vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges frem til behandling. Ved offentlig ettersyn vil det igjen være mulig å sende inn merknader i saken.

Dokumenter du kan laste ned