Detaljregulering del av gnr 253 bnr 4 - Meisalfjellet

Detaljregulering del av gnr 253 bnr 4 - Meisalfjellet

Molde kommune

MELDING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsplanarbeid startes opp i Molde kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljregulering for del av gnr 253 bnr 4, Meisalfjellet.

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for 3 nye tomter for frittliggende fritidsbebyggelse med tilhørende naust, samt stadfeste eksisterende arealbruk i området.

 

Planområdet omfatter ca 65 daa jfr kartutsnittet.

 

Planområdet er avsatt til LNF (Landbruk-, Natur-, og Friluftsformål) i gjeldende kommuneplan. Molde kommune krever ikke utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning, jfr vedlagte referat fra oppstartsmøte. Planforslaget utarbeides som detaljregulering.

 

Forslagstiller er Andre Tverli, tlf: 92634771, epost; atverli@gmail.com.

Plankonsulent er Angvik Prosjektering AS, kontaktperson Espen Kjærnli, tlf 95151559, epost; espen@angvik-prosjektering.no.

 

Oppstartsmeldingen med tilhørende dokument kan sees på www.angvik-prosjektering.no og på www.molde.kommune.no.

 

Merknader og innspill sendes til:

Angvik Prosjektering AS, Fabrikkvegen 20, 6636 Angvik, eller på epost; post@angvik-prosjektering.no.

 

Merknadsfrist 01.03.2021

 

 

Mottatte merknader til varsel om oppstart vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges frem til behandling. Ved offentlig ettersyn vil det igjen være mulig å sende inn merknader i saken.

 

Dokumenter du kan laste ned