Detaljregulering Osvegen- Kleive brygge

Detaljregulering Osvegen- Kleive brygge

Molde kommune

Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsplanarbeid startes opp i Molde kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljregulering for Osvegen- Kleive Brygge.

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse, småhusbebyggelse og næringsformål.


Planområdet er ca 70 daa og omfatter helt eller delvis følgende eiendommer (gnr/bnr): 66/11, 66/8, 67/4, 67/33, 67/16, 67/32, 67/78, 67/63, 67/71, 67/69, 66/115, 67/73, 67/3 og 67/5 på Kleive i Molde kommune.

Planområdet er avsatt til boligformål, erverv (næring) og LNF i kommuneplanens arealdel. Molde kommune krever ikke utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning. Planforslaget utarbeides som detaljregulering i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-3. Grunneiere, naboer og andre høringsinstanser varsles direkte.

Forslagstiller er RM Eiendom AS, kontaktperson Rune Midthaug, tlf: 97728000, epost: rune.midthaug@live.com  Plankonsulent er Angvik Prosjektering AS, kontaktperson Espen Kjærnli, tlf 95151559, epost; espen@angvik-prosjektering.no. Oppstartsmeldingen kan sees på www.angvik-prosjektering.no og på www.molde.kommune.no. Merknader og innspill sendes til:

Angvik Prosjektering AS, Fabrikkvegen 20, 6636 Angvik, eller på epost; post@angvik-prosjektering.no.

 

Merknadsfrist 20.05.2020- UTGÅTTT

Dokumenter du kan laste ned