Detaljregulering for Nørstebøen 12/14/16 og Øygardsvegen 6/8, Kleive

Detaljregulering for Nørstebøen 12/14/16 og Øygardsvegen 6/8, Kleive

Molde kommune

Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsplanarbeid startes opp i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljregulering for Nørstebøen 12/14/16 & Øygardsvegen 6/8, Kleive.


Formålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse.

Planområdet er ca 5,5 daa og omfatter gnr/bnr 66/99, 66/34, 66/101, 66/96, 66/103, 66/44, 66/97 og 66/66 på Kleive i Molde kommune.

Planforslaget utarbeides som detaljregulering i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-3. Planområdet er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Arealet er avsatt til villamessig bebyggelse og friområde/turveg i gjeldende reguleringsplan. Molde kommune krever ikke utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning. Grunneiere, naboer og andre høringsinstanser varsles direkte.

Forslagstiller er RM Eiendom AS, kontaktperson Rune Midthaug, tlf: 97728000, epost: rune.midthaug@live.com  Plankonsulent er Angvik Prosjektering AS, kontaktperson Espen Kjærnli, tlf 95151559, epost; espen@angvik-prosjektering.no. Oppstartsmeldingen kan sees på www.angvik-prosjektering.no og på www.molde.kommune.no. Merknader og innspill sendes til:

Angvik Prosjektering AS, Fabrikkvegen 20, 6636 Angvik, eller på epost; post@angvik-prosjektering.no


Merknadsfrist UTGÅTT

Dokumenter du kan laste ned