Detaljregulering Sandneset Camping

Detaljregulering Sandneset Camping

Midsund kommune

Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsplanarbeid startes opp i Midsund kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljregulering for Notaholmen, Sandneset Camping.

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fritids- og turistformål.

Planområdet omfatter ca 40 daa og ligger på Otrøya i Midsund kommune.

Planområdet er avsatt til byggeområde og LNF (Landbruk-, Natur-, og Friluftsformål) i gjeldende kommuneplan. Midsund kommune krever ikke utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning.

Planforslaget utarbeides som detaljregulering i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-3.


Forslagstiller er Sandneset Camping, kontaktperson Rino Karlsen, tlf: 90529316, epost; rk@elteco.no. Plankonsulent er Angvik Prosjektering AS, kontaktperson Espen Kjærnli, tlf 95151559, epost; espen@angvik-prosjektering.no. Oppstartsmeldingen kan sees på www.angvik-prosjektering.no og på www.midsund.kommune.no. Merknader og innspill sendes til:

Angvik Prosjektering AS, Fabrikkvegen 20, 6636 Angvik, eller på epost; post@angvik-prosjektering.no.

 

Merknadsfrist 16.12.2019- UTGÅTT

 

Mottatte merknader til varsel om oppstart vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges frem til behandling. Ved offentlig ettersyn vil det igjen være mulig å sende inn merknader i saken.

Dokumenter du kan laste ned