Detaljregulering Solbjørbakken Øvre

Detaljregulering Solbjørbakken Øvre

Nesset kommune

Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid.

Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsplanarbeid startes opp i Nesset kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljregulering for Øvre Solbjørbakken.

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert og frittliggende boligbebyggelse.

 

Planområdet omfatter ca 30 daa av eiendommen gnr/bnr 27/2 samt del av gnr/bnr 27/154.

 

Planforslaget vil bli utarbeidet som detaljregulering uten konsekvensutredning i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3. Planområdet er i hovedsak avsatt til boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan og Nesset kommune stiller ikke krav om planprogram og konsekvensutredning.

 

Forslagstiller er Morewood AS, kontaktperson Stian Morewood, tlf: 48146296, epost; post@morewood.no

Plankonsulent er Angvik Prosjektering AS, kontaktperson, Espen Kjærnli, tlf 95151559, epost espen@angvik-prosjektering.no

 

Oppstartsvarselet er også tilgjengelig på Angvik Prosjektering sin hjemmeside; www.angvik-prosjektering.no.

 

Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes inn som merknad til post@angvik-prosjektering.no eller til Angvik Prosjektering AS, Fabrikkvegen 20, 6636 Angvik. MERKNADSFRIST UTGÅTT.

 

Mottatte merknader til varsel om oppstart vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges frem til behandling.