Detaljregulering Øverbygda 11 og 19, Hjelset

Detaljregulering Øverbygda 11 og 19, Hjelset

Molde kommune

Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid.

Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsplanarbeid startes opp i Molde kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljregulering for Øverbygda 11 og 19, Hjelset.

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert bebyggelse med ca 15 nye boenheter.

 

Planområdet omfatter ca 4 daa og omfatter eiendommene Øverbygda 11 og 19, samt del av Øverbygda 15 med tilhørende adkomst.

 

Planforslaget vil bli utarbeidet som detaljplan uten konsekvensutredning i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3. Planområdet er avsatt til boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan og Molde kommune stiller derfor ikke krav om konsekvensutredning.

 

Forslagstiller er Øie Eiendom AS, kontaktperson Nils Petter Øie, tlf: 99690846, epost; post@npoie.no

Plankonsulent er Angvik Prosjektering AS, kontaktperson, Espen Kjærnli, tlf 95151559, epost espen@angvik-prosjektering.no

 

Oppstartsvarselet er også tilgjengelig på Angvik Prosjektering sin hjemmeside; www.angvik-prosjektering.no.

 

Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes inn som merknad til post@angvik-prosjektering.no eller til Angvik Prosjektering AS, Fabrikkvegen 20, 6636 Angvik. Merknadsfrist utgått.

 

Kopi sendes til postmottak@molde.kommune.no eller til Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 Molde.

 

Mottatte merknader til varsel om oppstart vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges frem til behandling..

Dokumenter du kan laste ned