Detaljregulering Bjerkeli Sand

Detaljregulering Bjerkeli Sand

Nesset kommune

Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid.

Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsplanarbeid startes opp i Nesset kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljregulering for Bjerkeli Sand.

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for masseuttak.

 

Planområdet omfatter ca 250 daa og ligger ved Indre Lange i Vistdalen, Nesset kommune.

 

Store deler av planområdet er avsatt til masseuttak i gjeldende kommuneplan, samtidig er deler av planområdet avsatt til LNF- formål og spredt boligbygging. KU- forskriften vedlegg 1 gir regler om at masseuttak på mer enn 200 daa krever konsekvensutredning. Oppstartsmøte ble avholdt med Nesset kommune 20.09.2018. Nesset kommune krever konsekvensutredning og planprogram.

 

Planforslaget vil bli utarbeidet som detaljregulering med planprogram og konsekvensutredning. Sammen med oppstartsmeldingen sendes forslag til planprogram på høring.

 

Forslagstiller er Bjerkeli Sand AS, kontaktperson Stein Bjerkeli, tlf: 90649277, epost; stein.bjerkel@nessetpost.no

Plankonsulent er Angvik Prosjektering AS, kontaktperson, Espen Kjærnli, tlf 95151559, epost espen@angvik-prosjektering.no 

Oppstartsvarselet og forslag til planprogram er også tilgjengelig på Nesset kommunens hjemmeside; www.nesset.kommune.no og på Angvik Prosjektering sin hjemmeside; www.angvik-prosjektering.no.

 

Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes inn som merknad til post@angvik-prosjektering.no eller til Angvik Prosjektering AS, Fabrikkvegen 20, 6636 Angvik. Merknadsfrist utgått.

 

Mottatte merknader til varsel om oppstart vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges frem til behandling. Ved offentlig ettersyn vil det igjen være mulig å sende inn merknader i saken.

 

Dokumenter du kan laste ned