Detaljregulering Frisvoll grustak

Detaljregulering Frisvoll grustak

Nesset kommune


Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljregulering for Frisvoll grustak.


 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for grustak.

Planområdet omfatter ca 35 daa og ligger øst for Frisvollvegen i Eresfjord.

 

Planforslaget vil bli utarbeidet som detaljplan uten konsekvensutredning. Store deler av planområdet er avsatt til masseuttak i gjeldende kommuneplan og det har vært tatt ut masser fra området i flere tiår. Deler av området for grusforekomsten er avsatt til LNF- formål i gjeldende kommuneplan og forslagstiller ønsker nå å foreta en detaljregulering av det aktuelle området. Nesset kommune stiller ikke krav om konsekvensutredning.

Grunneiere, naboer og andre høringsinstanser vil bli varslet direkte.

Forslagstiller er Nesset Bygg AS, kontaktperson Rune Nesset, tlf: 91346368, epost; rune@nessetbygg.no

Plankonsulent er Angvik Prosjektering AS, kontaktperson, Espen Kjærnli, tlf 95151559, epost espen@angvik-prosjektering.no

Oppstartsvarselet er også tilgjengelig på Nesset kommunens hjemmeside; www.nesset.kommune.no og på Angvik Prosjektering sin hjemmeside; www.angvik-prosjektering.no.

Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes inn som merknad til post@angvik-prosjektering.no eller til Angvik Prosjektering AS, Angvik Næringspark, 6636 Angvik innen 10.08.2018. UTGÅTT FRIST.

Kopi sendes til postmottak@nesset.kommune.no eller til Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg i Møre og Romsdal.