Detaljregulering for Hatlebakken- Nedregård

Detaljregulering for Hatlebakken- Nedregård

Fræna kommune

Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsplanarbeid startes opp i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljregulering for Hatlebakken- Nedregård.


 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert bebyggelse med 50-60 nye boenheter.

Planområdet omfatter ca 25 daa og ligger sør for Elnesvågvegen i forlengelsen av Nedre Haukåsvegen. Planforslaget vil bli utarbeidet som detaljplan uten konsekvensutredning i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-9 og 4-1. Planområdet er avsatt til framtidig boligområde i gjeldende kommuneplan og Fræna kommune stiller derfor ikke krav om konsekvensutredning.

Grunneiere, naboer og andre høringsinstanser vil bli varslet direkte.

Forslagstiller er Dale Malo Prosjekt AS, kontaktperson Kjetil Greiner Sæter, tlf: 91162454, epost; kjetil.saeter@dalemalo.no.

Kontaktperson hos plankonsulent er Espen Kjærnli, tlf 95151559, epost; espen@angvik-prosjektering.no.

Oppstartsmeldingen kan sees på www.angvik-prosjektering.no og på Fræna kommune sin hjemmeside www.frana.kommune.no under planer og rapporter.

Merknader og innspill sendes til:

Angvik Prosjektering AS, Angvik Næringspark,

6636 Angvik, eller på epost;

post@angvik-prosjektering.no med kopi til Fræna kommune,

teknisk forvaltning – plan, 6440 Elnesvågen eller på

e-post: postmottak@frana.kommune.no.

UTGÅTT MERKNADSFRIST (08.12.2017)