Deatljregulering S.O.Dalseth Eftft. AS

Deatljregulering S.O.Dalseth Eftft. AS

Fræna kommune

Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsplanarbeid startes opp i samsvar med plan- og bygningsloven §12 – 8: S. O. Dalseth Eftf. AS.

 

 

 

 

 

 

Formålet med planen er å justere gjeldende reguleringsplan for å legge til rette for utvidelse av forretningsarealet. Endringene er i all hovedsak;

  • økning av BYA
  • endring av byggegrense
  • avklaringer i f. m. avkjørsel mot fv.

Planområdet er på ca.10 daa og er lokalisert der dagens

Bunnpris butikk og Dalseth Eftf. AS i dag ligger, i krysset

mellom Myrbostadvegen og veien opp til Dalelia.

Området er i dag regulert til bolig/forretning.

Planområdet er vist med omriss på kartutsnittet.

Planforslaget vil bli utarbeidet som detaljregulering uten konsekvensutredning i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-9 og 4-1.

Grunneiere, naboer og andre høringsinstanser vil bli

varslet direkte. Oppstartsmeldingen kan sees på

www.angvik-prosjektering.no. Eventuelle merknader

og innspill sendes til:

Angvik Prosjektering AS, Angvik Næringspark,

6636 Angvik, eller på epost;

post@angvik-prosjektering.no med kopi til Fræna kommune,

teknisk forvaltning – plan, 6440 Elnesvågen eller på

e-post: postmottak@frana.kommune.no.

Merknadsfrist gikk ut 08.12.2017