Varsel om endret planområde Bergmesteren Raudsand

Varsel om endret planområde Bergmesteren Raudsand

Nesset kommune

 

 

Varsel om endret planområde, Bergmesteren Raudsand i Nesset kommune.

Det vises til tidligere varsel om planoppstart av privat reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand i Nesset kommune. Underveis i planprosessen er det foretatt sjøbunnskartlegging av aktuelt område og behovet for utfylling i sjø har blitt kartlagt nærmere. Forprosjekteringen av utfyllingen viser at planlagt fyllingsfot kommer utenfor opprinnelig meldt planområde. Med bakgrunn i dette er det behov for å utvide planområdet med ca 160 daa ut i sjøen jfr vedlagte kart.

Vi ber om at eventuelle merknader til endret planområde sendes snarest og innen 04.08.2017 til Angvik Prosjektering AS, Angvik Næringspark, 6636 Angvik, eller på epost: post@angvik-prosjektering.no. Kopi sendes til Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg i Møre og Romsdal eller på epost: postmottak@nesset.kommune.no

UTGÅTT FRIST.