Detaljregulering Nåstad

Detaljregulering Nåstad

Gjemnes kommune

MELDING OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID

Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsplanarbeid startes opp i Gjemnes kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljregulering Nåstad, del av gnr 29 bnr 8, gnr 29 bnr 25, gnr 29 bnr 75, gnr 30 bnr 1 m. fl.

Oppstart av planarbeidet ble først varslet i juni 2017. På bakgrunn av innkomne merknader er planområdet utvidet og planarbeidet varsles derfor på nytt med endret planområde.

Deler av planområdet er i gjeldende reguleringsplan for Nåstad regulert til konsentrert bebyggelse, frittliggende bebyggelse, kombinert formål bolig/forretning /kontor, samt kjøreveg og gang- og sykkelveg. Resterende areal er ikke regulert og er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF (landbruk-, natur- og friluftsformål).

Formålet med planarbeidet er å vurdere utnyttelsen av planområdet på nytt. Dette innebærer en ny vurdering av adkomstløsning, utnyttelsesgrad, arealformål og lekeplass/friområder. Det kan være aktuelt å legge til rette for enheter med 4, 6 eller flere boenheter fordelt på flere etasjer. Øvre del av planområdet vil bli regulert til LNF med begrensinger i forhold til hogst og terrengbearbeiding.

Planområdet omfatter nå ca 200 daa og ligger sør- øst for Batnfjordsøra sentrum.

Planforslaget vil bli utarbeidet som detaljplan uten konsekvensutredning. Arealet som er planlagt benyttet til utbyggingsformål ligger i gjeldende kommuneplan som eksisterende og fremtidig boligområde. Gjemnes kommune stiller derfor ikke krav om konsekvensutredning og planprogram. Oppstartsmøte ble avholdt 16. mai 2017 på kommunehuset i Gjemnes kommune.

Forslagstiller er Gjemnes kommune og plankonsulent er Angvik Prosjektering AS, kontaktperson, Espen Kjærnli, tlf 95151559, epost espen@angvik-prosjektering.no

Det meldes oppstart i Romsdals budstikke, Tidens Krav og elektronisk på Angvik Prosjektering AS og Gjemnes kommune sine nettsider; www.angvik-prosjektering.no og www.gjemnes.kommune.no. Oppstartsmelding sendes grunneiere, naboer, offentlige instanser og andre berørte parter.

Innspill sendes Angvik Prosjektering AS, Angvik Næringspark, 6636 Angvik, eller på epost: post@angvik-prosjektering.no. Kopi sendes Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra, eller epost; post@gjemnes.kommune.no

MERKNADSFRIST ER UTGÅTT.