Detaljregulering Liedstun

Detaljregulering Liedstun

Nesset kommune

Melding om oppstart av detaljregulering for gnr 29 bnr 73 mfl. i Nesset kommune.

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12 – 3 og 12 – 8 vil Angvik Prosjektering AS på vegne av forslagstiller Jabo Eiendom AS med dette melde oppstart av detaljregulering for gnr 29 bnr 73 mfl. i Nesset kommune.

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse. I tillegg legges det opp til endring av avkjørsel. Planområdet er ca. 3.5 daa og er vist på vedlagte kart.

I gjeldende reguleringsplan for Eidsvåg sentrum, planid2011001, er planområdet avsatt til bolig, forretning og kontor. Nesset kommune har ikke stilt krav om utarbeidelse av planprogram eller konsekvensutredning. Oppstartsmøte ble avholdt 30.01.2017 på kommunehuset i Nesset kommune.

Det meldes oppstart i Romsdals budstikke, Driva og på Angvik Prosjektering AS og Nesset kommune sine hjemmesider; www.angvik-prosjektering.no og www.nesset.kommune.no. Oppstartsmelding sendes grunneiere, naboer, offentlige instanser og andre berørte parter.

Vi ber om at innspill til planarbeidet, med frist satt til 24.mars 2017, sendes Angvik Prosjektering AS, Angvik Næringspark, 6636 Angvik, eller på epost: post@angvik-prosjektering.no. Kopi sendes Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg, eller epost; postmottak@nesset.kommune.no.

UTGÅTT FRIST.