Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand

Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand

Nesset kommune

 

Oppstart av reguleringsarbeid, utlegging av planprogram og invitasjon til infomøte

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12 –1, 12-8, 12-9 og 14-2 og Forskrift om konsekvensutredning, varsles det oppstart av privat reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand, gnr/bnr 40/81 m.fl. i Nesset kommune.

 

Forslagstiller: Bergmesteren Raudsand AS

Plankonsulent: Angvik Prosjektering AS

Plannavn: Bergmesteren Raudsand

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for massedeponi, stein- og masseuttak i fjell, deponering av forurensede masser og farlig avfall, anleggelse av industriområde og utvidelse av kaianlegg. Planområdet er ca. 1800 daa. I gjeldende kommuneplan for Nesset kommune er planområdet avsatt til område for råstoffutvinning, gruvedrift og masseuttak, område for erverv, samt LNF. Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning (KU).

Grunneiere, naboer og andre høringsinstanser blir varslet direkte. Oppstartsmelding og forslag til planprogram kan sees på www.angvik-prosjektering.no og www.nesset.kommune.no i perioden 18.03.2016-29.04.2016. Planprogrammet kan også fås tilsendt ved henvendelse til post@angvik-prosjektering.no eller tlf 95151559.

Nesset kommune fastsetter det endelige planprogrammet for den etterfølgende plan- og konsekvensutredningen.

Eventuelle merknader og innspill sendes innen 29.04.2016 til:

Angvik Prosjektering AS, Angvik Næringspark,

6636 Angvik, eller på epost;

post@angvik-prosjektering.no. Kopi sendes til: Nesset kommune,

Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg i Møre og Romsdal eller på epost:

postmottak@nesset.kommune.no.

 UTGÅTT FRIST

Det ble invitert til åpent informasjonsmøte på samfunnshuset på Raudsand tirsdag 05.04.2016 kl 18:00. Her var forslagstiller Bergmesteren Raudsand tilstede og presenterte planene sammen med plankonsulent Angvik Prosjektering AS.Dokumenter du kan laste ned