Jendemshagen II

Jendemshagen II

Fræna kommune

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12 – 1 og 12 - 8, Varsles oppstart av privat reguleringsplan for gnr. 34 og bnr. 4 og 28, Jendemshagen II, Jendem i Fræna kommune.

 

Området er i gjeldende kommuneplan regulert til LNF-område. Formålet med planen er å legge opp til en utviding av Jendemshagen I, med bebyggelsesområde for eneboliger, to/- og eller firemannsboliger samt barnehage nordvest i planområdet. Planområdet er vist med omriss på kartutsnittet. 

 

Eventuelle merknader/innspill sendes til Angvik Prosjektering AS, Angvik Næringspark, 6636 Angvik, eller på epost; post@angvik-prosjektering.no innen 21. februar 2013. Kopi sendes Fræna kommune – teknisk avd. 6440 Elnesvågen.

UTGÅTT FRIST.