Øvergarden II

Øvergarden II

Eide kommune

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12 – 3 og 12 - 8, varsles det oppstart av privat detaljregulering av gnr. 162 bnr. 214 og 215 i Eide kommune.

 

Forslagstiller: Bente Krakeli

Plankonsulent: Angvik Prosjektering AS.

Plannavn: Øvergarden IIFormålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med eneboliger, eneboliger m/utleie og flermannsboliger. I gjeldende kommuneplan er planområdet vist som LNF- område. Planområdet er fradelt til boligformål og kommunen har dermed ikke stilt krav om konsekvensutredning. Planområdet er på ca. 30 daa og er vist med omriss på kartutsnittet.

Grunneiere, naboer og andre høringsinstanser vil bli varslet direkte.

Eventuelle merknader og innspill sendes til:

Angvik Prosjektering AS, Angvik Næringspark, 6636 Angvik,
eller på epost; post@angvik-prosjektering.no

Merknadsfrist: 15. juni 2015.